Tag Morton neuralgia
Thomas George Morton (1835 – 1903) 1200

Thomas George Morton

Thomas George Morton (1835 – 1903) was an American surgeon. Eponyms include Morton's neuroma; neuralgia and metarsalgia