fbpx
Tag thalassaemia
George Hoyt Whipple (1878-1976) 340

George Hoyt Whipple

George Hoyt Whipple (1878-1976) was an American physician, pathologist and medical researcher. 1934: Nobel Prize. Whipple disease (1907)

Thomas Cooley

Thomas Benton Cooley (1871 - 1945) was an American pediatrician and haematologist. Cooley Anemia (1925) [Thalassemia major]
Ida Bianco Silverstroni (1917 - 2006) 340

Ida Bianco

Ida Bianco Silverstroni (1917 - 2006) was an Italian physician and haematologist. Silvestroni-Bianco anaemia (1948); heterozygotous thalassaemia